Obecność
strona główna · działy · tagi · o autorze · szukaj · Polacy.eu.org  
 

Idee2013.03.27 07:32 15:39

Seminarium doc. Kosseckiego. Teorie jednostronne: biologizm

 

Warszawa, 12 i 26 marca 2013 r.

 
Biologizm, wyparty z obiegu naukowego (trochę go zostało w formie socjobiologii) ma się całkiem dobrze w obiegu pozanaukowym. Internet idzie tu ręka w rękę z pogarszającym się stanem edukacji.
 
Obrazoburcze dawniej: pokrewieństwo człowieka ze zwięrzętami. Współcześnie: z maszynami.
Przez biologizm rozumiemy teorie rozwoju społecznego, które upatrują decydujące o rozwoju społecznym przyczyny sprawcze w czynniku biologicznym (w długim okresie czasu).

Podstawowe odmiany biologizmu:
 1. Darwinizm społeczny
 2. Organicyzm
 3. Rasizm (naukowy)
 4. Socjobiologia

1. Darwinizm społeczny


Powszechny był fideizm ("trzeba wierzyć, nie mędrkować"), ale Sobór Watykański I (1870 r.) oprócz inych dogmatów, np. o nieomylności papieża ogłosił także, że wyłączeniu ze społeczności wiernych podlega ten, kto kwestionuje możliwość rozumowego dochodzenia do Boga. (Na marginesie ciekawy wpis o [nie]dostępności dokumentów Kościoła w sieci: "prawie zgodne z oryginałem".)
Darwin (1809-1882) był biologiem, nie socjologiem. Ikonę ideologiczną zrobiono z niego, interpretując go na sposób użyteczny do zwalczania religii. Tymczasem czy Bóg "ręcznie" stworzył świat, czy go zaprogramował - jest nieistotne.

W XIX w. biologię traktowano jako nadrzędną względem socjologii. Darwinizm społeczny przenosi do analizy życia społecznego teorię walki o byt, doboru naturalnego, i usiłuje za ich pomocą wyjaśniać zjawiska społeczne, przemiany i rozwój.

Fragment z "O pochodzeniu człowieka"*):
Kiedyś w przyszłości, zresztą niedalekiej, bo mierzonej stuleciami, cywilizowane rasy ludzkie wytępią rasy dzikie, by zająć ich miejsce na świecie. W tym samym czasie małpy człekokształtne [...] bez wątpienia zostaną wytępione. Wtedy luka jeszcze się powiększy, ponieważ będzie się rozciągać między człowiekiem o wyższym stopniu cywilizacji, przypuszczalnie wyższym, niż u przedstawicieli obecnej rasy kaukaskiej, a jakąś małpą tak nisko stojącą, jak np. pawian, zamiast jak obecnie pomiędzy Murzynem a Australijczykiem. ("rasa kaukaska" = biali)

Głównym przedstawicielem darwinizmu społecznego był Ludwik Gumplowicz (1838-1909, pochodzenia polsko-żydowskiego).

2. Organicyzm (teorie organiczne)


Poszukiwanie analogii między funkcjonowaniem społeczeństwa i organizmu żywego.

Herbert Spencer (1820-1903), uznawał ewolucjonizm.

Auguste Comte (1798-1857). Twórca pierwszego systemu socjologicznego i samego terminu "socjologia" (p. docent zwrócił uwagę, że ten neologizm sam jest "językowym pawianizmem"). Comte był też filozofem, twórcą pozytywizmu i pierwszy próbował utworzyć zaksjomatyzowany system nauki: astronomia → matematyka → fizyka, chemia → biologia → nauki społeczne (socjologia).
Socjologia jest zatem wg Comte'a dziedziną nauk biologicznych, jest oparta na prawach biologii, zatem na prawach Darwina.

3. Rasizm (teoretyczny/naukowy, a nie doktryna polityczna)


Rasizm wziął się w prostej linii od Darwina.
Darwinizm był za komunizmu obowiązujący, a jednocześnie potępiano rasizm.
Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), francuski dyplomata, filozof. Autor "Chemii ras", "Geologii moralnej". Rasy: biała ("aryjska"), żółta, czarna.

Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), filozof, zięć Richarda Wagnera. Hierarchiczny podział rasowy. "Zasady XX wieku". Uznawał nierówność ras ludzkich, ale termin "rasa" miał dla niego znaczenie raczej kulturalne, niż biologiczne. Grecy, Rzymianie, Żydzi, Teutoni (Germani, Celtowie, Słowianie Zachodni).

Współcześnie naukowcy boją się używać słowa "rasa" (obawa oskarżenia o "rasizm"). Funkcjonują za to terminy w rodzaju "takson biologiczny". Oczywiście w odniesieniu do ludzi, bo o rasach zwierząt się mówi.
Korelacje parametrów psychologicznych z biologicznymi: problemy "poprawnościowe". Naukowcy obawiają się je badać. Np. Herrnstein (nb. Żyd) i Murray po opublikowaniu swojej głośnej, kontrowersyjnej książki The Bell Curve zostali zwolnieni z pracy.
Iloraz inteligencji to z punktu widzenia cybernetyki typowa pseudoinformacja, ponieważ mierzy łącznie dwa parametry (pojemność i rejestratywność korelatora) w nieznanej proporcji.
Ani Gobineau, ani Chamberlain nie byli antropologami i ich teksty nt. ras nie mają charakteru naukowego. Ich znaczenie polega na tym, że stały się podstawą doktryny hitlerowskiej, która usiłowała wcielać je w życie. Jest to klasyczny przykład, do czego prowadzić może implementowanie ideologii nie opartej na zweryfikowanych podstawach naukowych. 

Hitlerowcy w ustawach norymberskich zamiast wskaźników głównych (patrz niżej) używali spisów gmin wyznaniowych (podatek wyznaniowy funkcjonował w Niemczech już w XIX w.). Czyli wprawdzie wprowadzono w nich prawną definicję żyda/Żyda, ale bynajmniej nie w oparciu o kryteria biologiczne! Za żyda/Żyda uznawano człowieka, który kiedykolwiek należał do gminy wyznaniowej żydowskiej, albo należał do niej przynajmniej jeden jego rodzic, albo dwoje dziadków. Można też było "nabyć" status żyda/Żyda przez małżeństwo.
Definicja taka była użyteczna dla niemieckiej biurokracji (Urząd d/s Ochrony Rasy ustalał prawnie, kto jest żydem/Żydem, a kto nie), przy czym teoretycznie nie można było np. zajmować niektórych stanowisk, a w praktyce ograniczenie to w razie potrzeby obchodzono.

Rasizm nie przystaje do rzeczywistości, praktyki. Nie jest pragmatyczny. Podobnie lustracja - takie procesy mają to do siebie, że wyrodnieją.

Polska szkoła antropologiczna


Jan Stanisław Bystroń (1892-1964): "Socjologia" (wyd. 1935 i 1947). Jan Czekanowski (1882-1965): "Człowiek w czasie i przestrzeni" (wyd. 1967 r.?)

Wg. Bystronia  rasa to zespół współwystępujących cech dziedzicznych, ustalony dla potrzeb systematyki - jest więc tworem abstrakcji naukowej.

Populacja to zespół ludnościowy, wykrzyżowany w ciągu pokoleń wskutek historycznego współżycia, w którym drogą analizy naukowej możemy wyróżnić pewne składniki rasowe.

Nie ma więc np. rasy polskiej, słowiańskiej czy żydowskiej, lecz populacje, w których składzie wykrywamy różne składniki rasowe.

Uwaga: to wszystko jest konwencją terminologiczną Czekanowskiego. Nieco więcej informacji w Wikipedii: Typologia antropologiczna, zob. też metoda Czekanowskiego; można także znaleźć charakterystyki wyglądu poszczególnych ras.
Czekanowski: na terenie Europy występują (tj. występowały w jego czasach - wciąż poruszamy się po cytatach z obu panów) cztery rasy pierwotne (starsze):
 • nordyczna α
 • armenoidalna χ
 • śródziemnomorska ε
 • laponoidalna λ

Młodsze rasy powstały w wyniku mieszania powyższych czterech:
 • dynarska δ (αχ)
 • północno-zachodnia ζ (αε)
 • alpejska ω (χλ)
 • sublaponoidalna β (ελ)
 • subnordyczna γ (αλ)
 • litoralna ρ (χε)

Kwadrat Czekanowskiego:
 
kwadrat Czekanowskiego

wskaźnik główny głowyZ lewej strony - schemat wyznaczania wskaźnika głównego głowy. Wskaźnik ten wylicza się ze wzoru: (a/b) * 100%

Dla poszczególnych ras dominanta wynosiła: ε 68,5%
α 76%
χ,λ 88%

Jeśli wskaźnik główny ma poniżej 75%, to w nomenklaturze antropologicznej to dolichocefal. Jeśli ponad 80%, to brachycefal. Pomiędzy nimi jest typ pośredni.
Wg badań prof. Wiercińskiego publikowanych w latach 60/70, historycznie na naszych terenach zachodził proces brachycefalizacji (na Zachodzie takiego procesu nie zaobserwowano).

Prof. Czortkower, polski Żyd z Uniwersytetu Lwowskiego, prowadził badania na poborowych. Większe różnice zachodziły między biedotą a studentami żydowskimi, niż między nimi a nieżydami. Populacja żydowska okazała się tak zróżnicowana, że trudno było mówić o "rasie".

typbiedota żydowskażydzi studenciTarnobrzeg, nieżydziŻydzi z Jemenu (nie emigrowali)**)
nordyczny12,1%20,1%29,8% -
śródziemnomorski19,8%13,0%12,6%41,3%
armenoidalny42,2%20,1%16,8%7,0%
laponoidalny16,5%36,8%40,8% -
orientalny9,4%10,0% - 40,0%
negroidalny (czarne domieszki) - - - 12,6%

Wyniki badań antropologicznych pokazują wielkie zróżnicowanie rasowe w obrębie różnych populacji, w tym wewnątrz populacji żydowskiej.

Omówione poprzednio odmiany biologizmu w nauce zamarły, zwłaszcza, że w I połowie XX w. nie przeprowadzono badań nad hipotetyczną korelacją między cechami biologiczno-rasowymi a psychologicznymi. Badań takich nie przeprowadzali ani przeciwnicy, ani zwolennicy teorii rasistowskiej.
 1. Przeciwnicy rasizmu nie przeprowadzali takich badań gdyż uważali, że żadnej takiej korelacji nie ma.
 2. Zwolennicy, którzy byli u władzy w III Rzeszy również takich korelacji nie badali, ponieważ uważali je za oczywiste.
W obu przypadkach zadziałał ideologizm; hitlerowcy wyniki ewentualnych badań wyśmiewali, nazywając "igraszkami liczbowymi" (informacja za wydaną w 1949 r. książką prof. Czekanowskiego).

4. Socjobiologia.


Darwinizm społeczny, organicyzm i rasizm zostały w nauce XX w. zarzucone. Natomiast w latach 70 XX w. zaczęła się rozwijać socjobiologia. Jej twórcą jest Edward Osborne Wilson (1929-)

Socjobiologia wyjaśnia zachowania gatunków - w tym człowieka - poprzez działanie sił doboru naturalnego, rozpatrywanego jako mechanizm działający na poziomie organizmu lub genów (egoizm genetyczny). W związku z tym poszukuje się analogii między zachowaniami ludzi w społeczeństwie, a zachowaniami zwierząt w stadach.

Socjobiologia wykazuje pewną moc diagnostyczną.


Na tym wątki przedstawiające i falsyfikujące teorie jednostronne zostają zakończone. Kolejne seminaria poświęcone będą nauce porównawczej o cywilizacjach.

 
 
*) Tłum. Tomasz Terlikowski, za: "Indeks w obronie cywilizacji", Rzeczpospolita 2-3 marca br. [wróć do tekstu]
**) Błąd danych - suma w tej kolumnie przekracza 100%. Dziękuję Esperance za zauważenie i zwrócenie uwagi. [wróć do tekstu] 

 
884 odsłony  średnio 5 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: biologizm, rasizm, Kossecki, seminarium, darwinizm społeczny, organicyzm, socjobiologia, jednostronne teorie rozwoju społecznego, teorie jednostronne, hitleryzm, nazizm, żydzi, Żydzi.
 
Kłamstwo powinno się zwalczać prawdą, a nie pałką policyjną.

login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
linki, cytaty, nowiny
Ks. Stanisław Małkowski pobity i okradziony. „Jak dasz znać policji, to cię zabiję i spalę”
W sobotę, między godziną 21:00 a 22:00, został pobity i okradziony we własnym w domu ks. Stanisław Małkowski. Napadł go były więzień, któremu duchowny wcześniej pomagał…
Dziesięć mitów o masonach (1 odp.)
Nagranie debaty o masonerii z Festiwalu Nauki w Warszawie w 2011 roku.
List ten otrzymują wszyscy polscy biskupi ordynariusze i arcybiskupi metropolici... (6 odp.)
Ponieważ Wasze Ekscelencje nie chcą być posłuszne Woli Bożej – nam pozostało tylko jedno. A mianowicie… Modlitwa, by spadła na Was widzialna kara Boża
List otwarty do prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Cezarego Kaźmierczaka (3 odp.)
[...] "Bangladeszu nie dogonicie, bo wcześniej za granicę uciekną Wam wszyscy pracownicy."
Jacek Bartyzel: Prawomocna świeckość państwa chrześcijańskiego – ołtarz i tron
W cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, zbudowanej zasadniczo przez świeckich – choć dzięki sile duchowej i moralnej udzielanej im przez Kościół – nigdy nie było, nie ma i być nie może doczesnego państwa (civitas terrena) innego niż „świeckie”, to znaczy urządzanego i rządzonego przez świeckich, nie zaś przez duchownych.
O Dmowskim, Rosji i polskich wyzwaniach - rozmowa z Robertem Winnickim (17 odp.)
Fundamentalna wojna kulturowa, cywilizacyjna, jaka odbywa się również w naszym kraju, nie unieważnia starych jak świat sporów o charakterze geopolitycznym. Rosja jest naszym, znacznie silniejszym, sąsiadem i rywalem w tej części Europy, a jej powrót do imperialnych ambicji wiąże się z wieloma problemami również dla Polski. Ale jeśli ktoś próbuje skoncentrować cały wysiłek intelektualny i polityczny Polaków na walce z Rosją, to oczywiście sprowadza ten wysiłek na manowce.
więcej…
najnowsze komentarze
Re: Nawet Ulisses jest Żydem
Mufti Turbanator → Lona
Re: Nawet Ulisses jest Żydem
Lona → Mufti Turbanator
Re: Nawet Ulisses jest Żydem
Mufti Turbanator → Lona
Re: Nawet Ulisses jest Żydem
Lona → Mufti Turbanator
Re: Nadreprezentacja Żydów
Mufti Turbanator → MatiRani
Re: (Golgota) Picnic niezgody
Christophoros Scholastikos → Mufti Turbanator
Re: Nawet Ulisses jest Żydem
Christophoros Scholastikos → Mufti Turbanator
Re: (Golgota) Picnic niezgody
Mufti Turbanator → Christophoros Scholastikos
Re: (Golgota) Picnic niezgody
Christophoros Scholastikos → Mufti Turbanator
Re: Nawet Ulisses jest Żydem
Mufti Turbanator → Zenon Jaszczuk
Re: Nawet Ulisses jest Żydem
Zenon Jaszczuk → Mufti Turbanator
Re: Nawet Ulisses jest Żydem
Mufti Turbanator → Zenon Jaszczuk
Re: Nawet Ulisses jest Żydem
Zenon Jaszczuk → Mufti Turbanator
Re: Zanim...
Zenon Jaszczuk → Christophoros Scholastikos
więcej…